Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hoveniersbedrijf  Hennie Veerman te Volendam.

1.  Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het uitvoeren van werkzaamheden door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hoveniersbedrijf Hennie Veerman., voor de uitvoering waarbij door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman derden worden ingeschakeld.

2.  Tot stand komen van overeenkomsten
2.1 Voorafgaande aan het tot stand komen van een overeenkomst, zal Hoveniersbedrijf Hennie Veerman een offerte c.q. raming van de kosten aan de opdrachtgever verstrekken. Deze offerte of raming is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en gebaseerd op de door opdrachtgever geuite wensen. Wijziging van de offerte na het tot stand komen van de overeenkomst of raming, is mogelijk en wordt beschouwd als meer- dan wel minderwerk.
Mondelinge aanbiedingen door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
2.2 Bij de offerte zal Hoveniersbedrijf Hennie Veerman aangeven of het werk wordt uitgevoerd als aangenomen werk tegen een vast tarief, dan wel of de gewerkte uren op regiebasis achteraf aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht, evenals de geleverde materialen.
2.3 Eventuele ontwerpen zullen door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht indien en voor zover het door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman ontworpen werk niet door haar wordt uitgevoerd bij de opdrachtgever.
2.4 Op alle door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman vervaardigde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman.
2.5 Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Hoveniersbedrijf Hennie Veerman wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan Hoveniersbedrijf Hennie Veerman retour worden gezonden.
2.6 Eventuele wijzigingen van de offerte of raming worden schriftelijk door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman bevestigd aan opdrachtgever en door de opdrachtgever voor akkoord getekend, alvorens deze wijzigingen worden uitgevoerd. Ook meer- en minderwerk dienen, na opgave van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman voor akkoord door de opdrachtgever te worden ondertekend, alvorens dit wordt uitgevoerd. Wijzigingen aangebracht door opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd buiten de verantwoordelijkheid van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman wordt overschreden.
2.7 Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

3. Uitvoering van de werkzaamheden en overmacht
3.1 Na het tot stand komen van de overeenkomst, zal deze door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman worden opgenomen in de planning. De opdrachtgever is akkoord met het gegeven dat Hoveniersbedrijf Hennie Veerman enige tijd nodig heeft voor de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden en deze werkzaamheden moet inplannen. Hoveniersbedrijf Hennie Veerman zal tevoren de opdrachtgever meedelen hoeveel tijd met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeid zal zijn en wanneer de werkzaamheden naar verwachting zullen zijn afgerond. Hoveniersbedrijf Hennie Veerman heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten van de door deze derde uitgevoerde werkzaamheden worden afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.2 Slechte of minder gunstige weersomstandigheden zullen door partijen worden beschouwd als overmacht. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, is het Hoveniersbedrijf Hennie Veerman toegestaan om de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk,  op een later tijdstip uit te voeren. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in artikel 13 van deze voorwaarden is bepaald, in deze algemene voorwaarden eveneens verstaan alle overige van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Hoveniersbedrijf Hennie Veerman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hoveniersbedrijf Hennie Veerman niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3.3 Opdrachtgever zal Hoveniersbedrijf Hennie Veerman steeds de gelegenheid geven om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, een onbelemmerde toegang tot het betreffende perceel te verlenen en, desgevraagd, om water en/of elektriciteit te leveren.
3.4 Indien de werkzaamheden van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman ten gevolge van onvoorziene obstakels in en/of boven de grond worden vertraagd, zullen de hieruit voortvloeiende meerwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie. Dit zal aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er sprake is van bijzonderheden,bijvoorbeeld  zoals omschreven in artikel 7.5 van onderhavige voorwaarden, zal er door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman immer een nacalculatie plaatsvinden, daar de werkzaamheden gemoeid met deze omstandigheden niet binnen de opdracht vallen.

4. Garantie
4.1 De garantie op geleverd straatwerk en overig niet levend materiaal, bedraagt één jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering van de werkzaamheden. Een beroep op garantie dient ook in dit geval schriftelijk te geschieden.
4.2 De garantie op geleverde groenvoorzieningen komt te vervallen wanneer de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem/haar verwacht mag worden, heeft betracht, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen het ten allen tijde voldoende vochtig houden van de ondergrond en het verwijderen van groei belemmerende omstandigheden.

5. Leveranties
5.1 Alle leveranties welke door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aangenomen werk en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
5.2 Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman mits de verzorging aan haar schriftelijk is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden dan wel van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval.

6.  Oplevering, inspectie en gebreken
6.1 Na afloop van de uitvoering van de werkzaamheden wordt het werk door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman aan de opdrachtgever opgeleverd. Deze oplevering geschiedt middels een gezamenlijke (nauwkeurige) inspectie van het uitgevoerde werk, tijdens welke eventuele klachten en/of tekortkomingen ten aanzien van het werk, voor zover zichtbaar, direct aan Hoveniersbedrijf Hennie Veerman dienen te worden gemeld.  Zichtbare klachten, dan wel tekortkomingen die tijdens de oplevering niet worden gemeld door de opdrachtgever, behoeven door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman niet te worden hersteld,tenzij die klachten c.q. tekortkomingen binnen uiterlijk tien (10) werkdagen na datum aflevering schriftelijk aan Hoveniersbedrijf Hennie Veerman zijn meegedeeld en naar het redelijke oordeel van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman genoegzaam is aangetoond dat het uitgevoerde werk gebreken vertoont.

6.2 Indien een onderdeel van het werk niet tegelijk met het gereedkomen van het werk (op)geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Hoveniersbedrijf Hennie Veerman daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.
7.  Aansprakelijkheid
7.1 Hoveniersbedrijf Hennie Veerman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van tekortkomingen in de verlening van diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman of haar ondergeschikten.
7.2 De aansprakelijkheid van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval mogelijk onder de aansprakelijkheidsverzekering van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman wordt uitbetaald. Deze eventuele verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.
7.3 Eventuele aansprakelijkheid voor tekortkomingen ten aanzien van geleverd zand, grond, teelaarde en/of compost eindigt op het moment waarop deze zaken op de grond van de opdrachtgever zijn aangebracht en zodra vermenging heeft plaatsgevonden.
7.4 Eventuele aansprakelijkheid voor geleverd dood of levend materiaal, is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs van het geleverde, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
7.5 De opdrachtgever is verplicht om Hoveniersbedrijf Hennie Veerman voor aanvang van de werkzaamheden te informeren omtrent alle eventuele bijzondere (schadeveroorzakende) omstandigheden en/of andere in het kader van de opdracht van belang zijnde zaken in, om en nabij het perceel waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien en voor zover de opdrachtgever tekort is geschoten in genoemde informatieplicht, vrijwaart opdrachtgever Hoveniersbedrijf Hennie Veerman voor de daaruit eventueel voortvloeiende schade.
7.6 Hoveniersbedrijf Hennie Veerman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.7 Indien Hoveniersbedrijf Hennie Veerman ter zake van enige schade, waardoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal te opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Hoveniersbedrijf Hennie Veerman alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

8.  Klachten
8.1 Behoudens het bepaalde in artikel 6.1 in deze voorwaarden, dienen klachten over de verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen na de datum van oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hoveniersbedrijf Hennie Veerman. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hoveniersbedrijf Hennie Veerman in staat is adequaat te reageren.
8.2 Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht, zoals bijvoorbeeld omschreven in artikel 4.2, na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

9.  Betaling
9.1 De uit te voeren werkzaamheden zullen door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman als volgt worden gefactureerd:
50% voor aanvang van de werkzaamheden;
40%  tijdens de uitvoering van het werk;
10% direct na afloop van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is overeengekomen.
9.2 Alle facturen dienen, zonder enige aftrek, verrekening, opschorting, inhouding, korting of tegen vordering, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien Hoveniersbedrijf Hennie Veerman niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, over het openstaande factuurbedrag een vertragingsrente van 1% over het openstaande factuurbedrag per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, verschuldigd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op, doch Hoveniersbedrijf Hennie Veerman is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zolang de betaling van de factuur niet is geschied binnen de gestelde betalingstermijn.
9.3 Voorts is de opdrachtgever, naast het bepaalde in artikel 9.2 van deze voorwaarden, de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke in redelijkheid zijn gemaakt, waarbij als uitgangspunt geldt het tarief buitengerechtelijke incassokosten van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10.  Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman geleverde zaken, zowel dood als levend materiaal, waaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen etc., gaat pas over op de opdrachtgever nadat deze alle vorderingen van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman in het kader van de overeenkomst tussen Hoveniersbedrijf Hennie Veerman en de opdrachtgever, alsmede ter zake van de vorderingen van tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomst en vorderingen uit hoofde van door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, heeft voldaan.

11.  Annulering van opdracht
11.1 Indien de opdrachtgever een opdracht inzake het uitvoeren van werkzaamheden door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman wenst te annuleren, dient deze annulering schriftelijk te worden verricht. Bij annulering van de opdracht tot vier (4) weken voor de overeengekomen aanvangsdatum zal 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht van de totale waarde van de opdracht. Bij annulering tussen vier (4) weken en tot één (1) week voor de overeengekomen aanvangsdatum is 75% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd. Indien minder dan zeven (7) werkdagen voorafgaande aan de overeengekomen aanvangsdatum is geannuleerd, is 100% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd.
11.2 Voorts is Hoveniersbedrijf Hennie Veerman bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, waaronder een situatie zoals in artikel 7.6 van onderhavige voorwaarden is beschreven. Indien de overeenkomst (partieel) wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hoveniersbedrijf Hennie Veerman de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.3 Hoveniersbedrijf Hennie Veerman kan onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, in het geval de opdrachtgever een rechtspersoon is of bedrijfsmatig handelt:
1. de opdrachtgever is opgehouden te bestaan of ontbonden, is in een andere rechtsvorm omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst;
2. de opdrachtgever is in staat van faillissement verklaard, aan hem/ haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, of de opdrachtgever heeft anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over diens vermogen verloren, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of de opdrachtgever buiten faillissement of surseance haar schuldeisers een akkoord aangeboden;
 het bedrijf van de opdrachtgever is beëindigd of de onderneming van de opdrachtgever is overgedragen aan een derde;
3. op één of meer aandelen van de opdrachtgever in het kapitaal van een vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag wordt niet binnen dertig (30) dagen wordt opgeheven;
4. in het geval de opdrachtgever een rechtspersoon is of bedrijfsmatig handelt, dan wel wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is:
5. de wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht en is, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, na door Hoveniersbedrijf Hennie Veerman in gebreke te zijn gesteld, de verplichting niet alsnog binnen de in de ingebrekestelling bepaalde termijn nagekomen. Voor de toepassing van dit onderdeel wordt een ingebrekestelling verstaan: elke schriftelijke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Hoveniersbedrijf Hennie Veerman nakoming verlangt.
6. na het sluiten van de overeenkomst Hoveniersbedrijf Hennie Veerman omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal nakomen.
7.  in het geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, wanneer deze komt te overlijden.

12.  Onderhoudswerkzaamheden
12.1 De overeenkomst tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en dient schriftelijk, wanneer een van der partijen deze wenst te beëindigen, door een van beide partijen te worden opgezegd met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

13. Overmacht
13.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Hoveniersbedrijf Hennie Veerman of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman leveren voor Hoveniersbedrijf Hennie Veerman overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden en/of recht geeft tot ontbinding van de overeenkomst.
13.2. Hoveniersbedrijf Hennie Veerman. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de opdracht te annuleren of deze op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventueel reeds geleverde prestatie en/of goederen te betalen.

14. Milieuaspecten
14.1 Hoveniersbedrijf Hennie Veerman zal, indien vermeld op de opdrachtbevestiging, zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van haar werkzaamheden vrijkomen, voor zover deze afval- c.q. reststoffen niet verontreinigd zijn en/of van zulke aard zijn dat een schoongrondverklaring zou worden afgegeven voor deze afval- c.q. reststoffen.
14.2 Indien de afval- en/of  reststoffen materiaal betreft welke verontreinigd is en/of daarvoor geen schoongrondverklaring zou kunnen worden afgegeven, dan wel van bijzondere aard is, waardoor extra kosten ontstaan voor het verwijderen van de afval- en/of reststoffen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze, komen alle kosten, samenhangende met de verwijdering van voornoemd materiaal, geheel voor rekening van opdrachtgever.

15. Transportrisico’s
15.1 Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16. Overig
16.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hoveniersbedrijf Hennie Veerman en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

17. Geschillen en toepasselijk recht
17.1 Op alle overeenkomsten welke vallen onder de werking van deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
De rechter in de (dichtstbijzijnde plaats bij de) vestigingsplaats van Hoveniersbedrijf Hennie Veerman is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Hoveniersbedrijf Hennie Veerman het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Noordwest-Holland onder nummer 37138734. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 


Hennie Veerman Hoveniers ontzorgt u bij het tuinonderhoud & aanleg


Voor particulieren

Hoveniersbedrijf Hennie Veerman is onmisbaar voor particulieren. De volgende diensten:

> Gazononderhoud
> Onderhoudscontracten
> Tuinonderhoud

Voor bedrijven

Voor bedrijven hebben we ook diensten. De volgende diensten:

> Terreinonderhoud
> Onderhoudscontracten
> Tuinonderhoud

Waarom wij?

» Vakmanschap
» Eerlijke prijzen
» Één vast en vertrouwd aanspreekpunt
» Ruim 20 jaar ervaring
» Totaalpakket van diensten